ALGEMENE VERKOOPS EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.
a) Onze prijzen zijn netto berekend voor materiaal, verpakking inbegrepen, vertrek uit onze magazijnen. De verzendingskosten met een minimum van 12.50 Euro per levering kunnen aangerekend worden, BTW ten laste van de koper.
b) Het materiaal wordt door ons nagezien en indien mogelijk, zijn goede werking onderzocht voor de uiteindelijke verzending.
c) Er zal slechts rekening gehouden worden met de vrijstelling van douanerechten, zo deze modaliteit voorzien is op de bestelbon en in de mate dat de administratie van de douane de vrijstelling aanvaardt. Desgewenst gelasten wij ons met de formaliteiten, evenwel zonder enige waarborg onzerzijds.

2. Geen enkele verbintenis aangegaan door onze agenten of vertegenwoordigers is geldig indien zij niet schriftelijk werd goedgekeurd door onze maatschappij. Onze algemene verkoopsvoorwaarden vernietigen en vervangen alle andere voorwaarden van de koper, tenzij schriftelijk bevestigd.

3. Elke wijziging aan dit contract of aan deze overeenkomst moet, om geldig te zijn, het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijke aanvaarding door onze maatschappij.

4.
a) Klachten wegens zichtbare gebreken zijn laattijdig indien de klant geen voorbehoud heeft gemaakt bij de ontvangst van de goederen.
b) Zo de klacht een verborgen gebrek betreft moet ze, eveneens per aangetekend schrijven, kenbaar gemaakt worden binnen de acht dagen nadat het gebrek aan het licht is gekomen, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk zal zijn. Bovendien komen partijen overeen dat de korte termijn waarbinnen de klant zijn vordering dient te stellen (artikel 1648 BW), zes maanden bedraagt vanaf het ogenblik dat de klant het gebrek heeft vastgesteld. Een overschrijding van die termijn wordt door partijen als laattijdig beschouwd.
c) In geval van erkenning van verantwoordelijkheid staat het ons vrij te kiezen tussen vervanging, herstelling, opmaak van een kredietnota of betaling van een schadevergoeding. In het laatste geval zal in elk geval rekening gehouden moeten worden met vetusteit.

5. De leveringstermijnen door ons aangeduid zijn zuiver aanwijzend en houden geen enkele verbintenis in. Geen enkele vertraging in de levering kan onze verantwoordelijkheid binden of aanleiding geven tot vergoedingen, boeten, totale of gedeeltelijke vernietiging der contracten, of aankoop voor rekening.

6.
a) Onze facturen dienen contant betaald te worden.
b) Bestellingen van goederen bij onze maatschappij zullen contant moeten betaald worden bij de levering.
c) Bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn geven recht op een interest van 12%. De schuldenaar is overeenkomstig artikel 1139 B.W. in gebreke door het laten voorbijgaan van de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is.
d) Bovendien geven de bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn recht op een forfaitaire verhoging van de factuurschuld zoals hierna bepaald, als schadevergoeding voor de administratieve overlast en desorganisatie die de wanbetaling met zich meebrengt. Deze vergoeding bedraagt minimum 123,95 Euro 15% op de eerste schijf van 1.239,47 Euro van de hoofdsom, 10% op de tweede schijf van 1.239,48 Euro tot 24.789,35 Euro en 7% op de schijf die de 24.789,36 Euro overschrijdt; dit alles onverminderd de gerechtelijke interesten op het schadebeding te rekenen vanaf de officiële aanmaning tot betaling ervan.
e) Iedere wisselbrief veroorlooft ons de algemene onkosten te debiteren van onze bankiers indien wij toevlucht nemen tot deze rechtspleging.
f) Indien de klant een factuur niet tijdig betaalt, dan worden al onze facturen aan de klant onmiddellijk opeisbaar.

7. De goederen blijven eigendom van Suminvent bvba tot wanneer alle facturen voldaan zijn.

8. De betalingen moeten geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of uitsluitend aan de financiële organismen op de factuur vermeld.

9. De contracten en overeenkomsten worden uitgevoerd gelijkvormig de Belgische wetten en gebruiken. Iedere betwisting zal voor de Rechtbanken van Ieper worden gebracht, zelfs indien wissels getrokken werden die betaalbaar zijn ter woonplaats van de koper.

10. Wij behouden ons het recht voor, gedeeltelijk leveringen en facturaties uit te voeren. Het bedrag dezer facturen is eveneens contant betaalbaar.

11. Plannen of schema's van op maat vervaardigde toestellen of schakelingen blijven eigendom van Suminvent bvba tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte

12. Voor bedragen onder de 25 Euro worden 12,50 Euro administratiekosten aangerekend.

13. Indien de klant niet correct of tijdig zijn verbintenis(sen) uitvoert, dan hebben wij het recht hetzij onze prestaties op te schorten (ook van andere bestellingen), hetzij de overeenkomst(en) met de klant te verbreken, zonder dat de klant het recht heeft op schadevergoeding, onverminderd de uitoefening van eventuele andere rechten die aan onze firma toekomen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE OFFERTE


1. Elke wijziging van de pariteitskoers vanaf het sluiten van de verkoop en tot de betaling, kan een identieke wijziging meebrengen van de vooraf overeengekomen prijs.
2. Elke wijziging in de prijs der energie en van grondstoffen zoals goud, zilver enz ... tussen de datum van onze offerte en de datum van onze facturatie, kan een gelijkaardige wijziging in de prijs van de facturatie medebrengen.
3. Elke verhoging van de rechten en taksen na het sluiten van de verkoop zal door de koper worden gedragen.
4. Geldigheidsduur van de offerte: 30 dagen tenzij anders vermeld op de offerte.